Templomunk története

Templomunk rövid története

t1

Lakitelek az Árpád-korban már létező település volt. Első okleveles említése 1075-ből, a Garamszentbenedeki alapítólevélből való. Akkor Felsőalpárként nevezték meg azt a területet, amelyen ma a falu áll.

Az első magyarországi térkép, Lázár deák 1520-as években készült mappája szerint a falunak temploma volt. Ennek romköveit állítólag a XIX. sz. végén, a XX. sz. elején hordták szét építkezésekhez.

A pusztára települő népesség lelkiismeretes és buzgó vallásossága a XX. sz. húszas éveiben arra ösztönözte a várost, Kecskemétet, hogy segítsék a híveket abban, hogy Lakiteleken templomokat tudjanak építeni. A kecskeméti egyház, államsegély és a hívők gyűjtése teremtette meg azt a tőkét, amely elég volt ahhoz, hogy hozzáfogjanak a templomépítéshez. A város adott 8oo szögöl telket a templomnak, lelkészlaknak és kertnek. Merasz József építőmester készítette a tervet. A templom szentelése 1926.szeptember 8-án volt. A főpásztor Koppán Miklós akkori kecskeméti káplánt nevezte ki lakiteleki helyi lelkésznek. A most is álló templom szükségkápolnának készült, míg a nagy fel nem épül. A II. világháború meghiúsította az építkezést. Végül a meglevő kápolnát bővítették kissé, így jött létre a ma is álló templom.

Régi templombelső

 
 

Egyházközségünkben szolgált papok

NÉV -tól -ig Évek száma
Bagi Ferenc 1990    >22
Major György Pius 1990  1990 0
Mészáros József 1987 1990 3
Pethő István 1984 1987 3
Kiszel Mihály 1981 1984 3
Varga István 1979 1981 2
Barotai Endre 1977 1979 2
Marosszéki Zoltán Ferenc 1971 1977 6
Furiákovics Miklós 1957 1971 14
Apáty István 1951 1957 6
Falu Imre 1951  1951 0
Besenszky Imre 1943 1951 8
Pöpös Antal 1940 1943 3
Papp László 1934 1940 6
Koppán Miklós 1926 1934 8

Templomszentelés és lelkészbevezetés Lakyteleken

 

templom-regi"Tegnap délelőtt szentelte föl Révész István pápai prelátus ünnepies keretek között a lakyteleki róm. kath. Templomot s vezette be hivatalába a templom első lakészét Koppány Miklóst. Már a kora reggeli órákban több ezer főnyi tömeg és százakra menő kocsitábor gyülekezett a templom körül a felszentelési ünnepség alkalmából. Ott volt úgyszólván a lelkészséghez tartozó egész környék kath. Lakossága, de sokan rándultak át a szomszédos Újkécske és Alpár községekből, valamint Szentlőrinc és szentkirály pusztákról is.

A templomépítő bizottság Sváb Kovács Dániel vezetése mellett szorgoskodott az ünnepség rendezésén s fogadta az autón érkező Révész István prelátust, Iványosi Szabó László dr. főgondnokot, a bevezetendő új lelkészt, Koppány Miklóst s a kecskeméti rom. kath. Egyház képviselőit, kik fehér ruhás lányok sorfala között vonultak a lelkészlakba. Fél 11 órakor kezdődött a felszentelési szertartás, amelyet Révész prelátus végzett az új lelkész segédletével.

A szertartás befejeztével a prelátus hatalmas beszéd kíséretében adta át a templomkulcsot és a szentkönyveket az új lakyteleki lelkésznek, feladatául feladatául megjelölvén a hit és hazafiság ápolását. Koppány Miklós szép beszédben fejezte ki háláját bevezető főpapja iránt s erős hittel és buzgalommal telt programot adott papi hivatásának betöltéséről. Az új lelkész bemutatta ezután a felszentelt, virágokkal feldíszített új templomban az első szentmise áldozatot.

Az egyházi ünnepség befejeztével bankett volt a lelkészlakban. Az első pohárköszöntőt Koppány Miklós mondotta a pápát és az egyházi elöljárót éltetvén, Révész prelátus az új lelkészt köszöntötte fel. Dr. Iványosi Szabó László főgondnok a kultuszminisztert, Kecskemét város közönségét és az áldozatkész lakyteleki híveket s kiemelte kiemelte a lakyteleki protestánsokat, akik a templomépítés ügyét szeretettel tekintették s az örömnapon együtt ünnepelték. Dr. Dömötör Lajos tanácsnok az ünnepségnél szorgoskodó lakyteleki asszonyokat, Liszka Béla dr. pedig a tervező Merász József építőmestert, vállalkozó társait és munkásait éltette. A lakytelekiek közül Balla Sándor és Koncz László földbirtokosok beszéltek.

Délután mindvégig vidám hangulatú táncmulatság kezdődött a pinceszövetkezet udvarán. A legnagyobb elismeréssel kell megemlékeznünk beszámolónk végén a templomépítő bizottságról, amely Sváb Kovács Dániel földbirtokos, a bizottság elnökének önzetlen és a nemes ügyért minden áldozatra kész vezetése mellett mindig megtudta találni az utat a hívek szívéhez."

Kecskeméti Közlöny 1926. szeptember 9.

A két keresztút története
Templomunk ajtaján belépve rögtön feltűnik, hogy két különböző stáció képei néznek egymással farkasszemet. A bal oldalon láthatjuk az eredeti, többek szerint nulla művészi értékkel rendelkező sorozatot, amelyen az alakok nem feltétlen "életszerű" helyzetekben, ill. arckifejezésekkel, ám sokkal inkább felismerhető módon vannak ábrázolva. A jobb oldalon pedig egy színesebb, általában a műértők körében elismert szépségű, de a modern művészetet némely irányvonalát nem kedvelők számára első látásra felismerhetetlennek tűnő képsort találunk. A képek alatt az egyértelműség kedvéért kis táblákon - melyek egyesekben szép emlékeket idéznek - magyarázószöveget is láthatunk. Vitathatatlan azonban, hogy egyházközösségünk életét kissé felrázta a Bercz Antal által készített alkotás, melyet 2000-ben templomunknak ajándékozott. Az is tény, hogy a képeket nem mindenki fogadta szívesen. Akkor ezt megvitattuk, és végül amellett döntöttünk - plébánosunk enyhe sugalmazására - hogy mindkét képsort a falakra függesztjük. A két keresztút lehet a diplomácia jele, de lehet a viszályé is. Mindenesetre egyedivé tette templomunkat. A keresztútról, ill. történetéről további cikkeket olvashatunk... Keresztút Korabeli ironikus tézisek      Jézust halálra ítélik    Jézus vállára veszi a keresztet    Jézus először esik el a kereszt súlya alatt    Jézus Anyjával találkozik a keresztúton   Cirenei Simon segíti vinni Jézusnak a keresztet   Egy asszony (Veronika) megtörli kendőjével Jézus arcát   Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt   Jézus beszél a síró asszonyokhoz   Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt   Jézust megfosztják ruhájától   Jézust keresztre szegezik   Jézus meghal a kereszten     Jézust leveszik a keresztről és Anyja ölébe helyezik (Pieta) Jézust a sírba fektetik    
Figyelmeztetés
Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek egy része nélkülözhetetlen az oldal működéséhez, míg mások az oldal és a felhasználói élmény javítását segítik (követő cookie-k). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket vagy sem. Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a webhely összes funkcióját.